Εκτύπωση

 

Η ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ συνεστήθη το έτος 1927 ως Ομόρρυθμος Εταιρία με την Επωνυμία Στύλογλου - Εφραίμογλου Ο.Ε. και αφού μετετράπη το 1933 σε ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία Αθανάσογλου - Εφραίμογλου - Στύλογλου, επανήλθε το 1950 στην αρχική εταιρική της σύνθεση ως Στύλογλου - Εφραίμογλου & ΣΙΑ Ο.Ε. Το 1975 μετετράπη σε Ανώνυμη Εταιρία. Έχει έδρα το δήμο Ν. Ιωνίας Αττικής, Αλ. Παναγούλη 64, τηλέφωνο 2790028 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 13322/06/Β86/78. Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε πενήντα χρόνια, δηλαδή μέχρι το έτος 2025.

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού είναι :

1. α) Η εκμετάλλευση του εν Ν. Ιωνία, ιδιοκτήτου υφαντουργείου, νηματουργείου, βαφείου και φινιριστηρίου της βιομηχανίας κατ’ εξοχήν κασμηριών και υφασμάτων εξ’ ερίων ή συνθετικών ή τεχνικών ινών μη συνεχών, εν γένει, ως επίσης και νημάτων και εμπορία αυτών.

β) Η κατασκευή και εμπορία κασμηριών και υφασμάτων εξ’ ερίων ή συνθετικών ή τεχνιτών ινών με συνεχών.

Η εταιρία δύναται να προβαίνει εις πάσαν πράξιν αναγκαίαν ή συντελούσαν εις την πραγματοποίησιν των ως άνω σκοπών αυτής, ως και εις πάσαν άλλη παράγωγο ή συναφή προς τα είδη ταύτα βιομηχανική εργασίαν.

2. Η Εταιρία δύναται να συμμετέχει προς τους αυτούς ως άνω σκοπούς, υφ’ οιανδήποτε μορφή εταιρική, εις οιασδήποτε βιομηχανικάς και εμπορικάς επιχειρήσης, Ελληνικάς ή αλλοδαπάς και συνεταιρίζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο μετά φυσικών ή νομικών προσώπων επιδιωκόντων ομοίους ή παρεμφερείς σκοπούς.

3. Η Εταιρία δύναται να παραχωρεί επ’ ανταλλάγματι την χρήσιν των εγκαταστάσεων αυτής εις τρίτους ως και να αναλαμβάνει η ίδια την διαχείρισιν ετέρων επιχειρήσεων.

4. Η Εταιρία δύναται να προβαίνει εις την κατασκευήν και επεξεργασίαν ερίων, τεχνητών ή συνθετικών ινών και νημάτων ή υφασμάτων, δια λογαριασμό τρίτων προσώπων χρησιμοποιούσα ιδίας της πρώτες ύλες ή ύλες των προσώπων τούτων.

Σημειώνεται ότι το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρίας που περιγράφει το σκοπό της, δεν έχει τροποποιηθεί κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.


XX">